1.Tebliğ Taşıma Kaplarının tamamını (plastik varil ve bidonları da) kapsamaktadır, bu durumda varil ve bidonlarda da Temizleme Belgesi (Etiketi) kullanılacak mıdır ?

Metal varil ve bidonlar hariç plastik varil ve bidonlarda da temizleme etiketinin, temizlenen kaba kaybolmayacak şekilde iliştirilmesi zorunludur.

KTTD ve yetkileri,üyelik, belge kullanımı ile ilgili bilgiler Bakanlık sayfasından konunun ilgililerine duyurulacak mıdır ?

Yetkilendirilmiş kuruluş, kimyasal ürün taşıma araçları temizleyicilerinin, bu tebliğde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen tüzel kişilği haiz kuruluşları ifade etmektedir.Bu kuruluşlar Bakanlığımız internet sayfasından çevre lisansı ve izni almış tesislerle birlikte yayımlanmaktadır.Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve yetkileri, üyelik ve belge kullanımları ile ilgili bilgiler Tebliğde yer aldığından ayrıca Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanmamaktadır ancak yetkilendirilmiş kuruluşların kendi internet sayfasında yayımlanabilir.

Belge kullanmamanın cezai yaptırımları nelerdir?

Temizleme etiketi kullanılmaması veya Tebliğde belirtilen diğer şartlara uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 20 inci maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.

Deforme olmuş, delinmiş vs. bir daha kullanılmayacak durumdaki IBC' ler aynı yıkama işlemleri uygulanarak geri dönüşüme gönderilmektedirler, bu IBC' ler için Temizleme Belgesi basılacak mıdır?

Temizleme etiketi, tekrar kullanılacak olan taşıma kaplarının temizlendiğini gösteren belge olduğundan deforme olmuş, delinmiş vs. bir daha kullanılmayacak durumdaki taşıma kapları için temizleme etiketi kullanılmayacaktır.

Bazı tesislere "combo" adı verilen plastik ambalajlar içinde ,plastik ambalajla ya da big bag ile ürün gelmekte ve bu durumda taşıma kabı yıkanmamaktadır.İlgili taşıma kabı tesis dışına çıkarılacağı zaman yıkanmasa da Temiz Belgesi kullanımı gerekli midir?

Söz konusu combo veya big bag ambalajlar, Tebliğ kapsamı dışında yer almakta olup taşınan ürünün tehlikelilik özelliğine göre ambalaj atığı veya kontamine ambalaj atığı olarak Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği veya Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.Bu tür ambalaj veya ambalaj atıkları için temizleme etiketi kullanılmayacaktır.

Üyelerimiz tarafından sunulan belgeler arasında, içeriğinde kelime farklılıkları olan iki farklı GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) ya da Lisans belgeleri bulunmaktadır.

Bazı GFB ya da Lisans belgeleri; “Tanker Temizleme Konularında” şeklinde bir ifade içermekte, diğerleri bu ifadeyi içermemektedir.
Bu durumda , “Tanker Temizleme Konularında” şeklindeki ifadeyi içermeyen GFB ya da Lisansa sahip tesislerin, IBC (ve diğer taşıma kapları) yıkayamaması şeklinde bir kısıtlama var mıdır?
Bilindiği üzere, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisans Belgesi 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir.Lisans konusuna uygun mevzuat kapsamında Çevre Lisansı verilmektedir. Buna göre Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği kapsamında Temizleme Belgesi almış tesisler, Tebliğde belirtilen donanımları temin ederek taşıma kaplarından Tanker, IBC, plastik varil veya bidonları yıkayabilirler.Bu noktada GFB veya lisansa sahip tesislerin belgelerinde tanker temizleme konularında ifade içermeyen tesislerin Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğine göre faaliyet gösteremezler.
© 2015 KTTD (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği) - All Rights Reserved